Klachtenprocedure

section-61a7837

Voor cliënten:

Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets mis gaat in mijn dienstverlening. Ik hoop daarvan te leren, en nodig u uit om uw vraag of klacht bij mij te melden. Mochten wij er samen niet uitkomen dan bied ik de mogelijkheid om een onafhankelijke bemiddeling in te schakelen. Ik ben voor mijn particuliere cliënten hiervoor aangesloten bij Solo Partners. De eerste stap is het kenbaar maken van je klacht door contact met mij op te nemen, je kunt hiervoor ook het formulier hieronder gebruiken.

https://anitavenderbosch.nl/wp-content/uploads/2022/11/solopartners-klein-kopieren-200x91.png

Klachtenformulier

Voor clienten

Voor zakelijke opdrachtgevers:

Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets mis gaat in mijn dienstverlening. Ik hoop daarvan te leren, en nodig u uit om uw vraag of klacht bij mij te melden. Mochten wij er samen niet uitkomen dan bied ik de mogelijkheid om een onafhankelijke bemiddeling in te schakelen. Voor mijn zakelijke opdrachtgevers heb ik onderstaande procedure voor klachten opgesteld. Een onafhankelijke klachtencommissie  begeleidt dit proces.

Klachtenprocedure voor zakelijke opdrachtgevers: 

Ik wil graag leren van de ervaringen van deelnemers. Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. In eerste instantie wordt die gericht aan mij. In het geval de deelnemer ontevreden is over de reactie kan hij zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie (Zuivelweg 93, 7003 CD Nederland) . Deze commissie opereert onafhankelijk en bestaat uit de volgende leden:

 • mevr. M. Terpstra , directiesecretaresse bij Paleis Het Loo
 • mevr. R. van der Vliet, eigenaar De Oorsprong coaching
 • mevr. R. Roodenburg, locatiemanager ouderenzorg
 1. Bevestiging
  De ontvangst van een klacht wordt door de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
  binnen 10 werkdagen schriftelijk aan de cursist (klager) bevestigd. Klachten worden vertrouwelijk
  behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.
 2. Wederhoor
  De klachtencommissie zal aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, de
  klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.
 3. Toelichting
  De klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. De commissie beslist hierover.
 4. Oplossing
  De klachtencommissie streeft ernaar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria
  van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van
  de commissie zijn bindend voor zowel klager als aangeklaagde.
 5. Uitvoering
  Anita Venderbosch geeft onverwijld en volledig uitvoering aan de uitspraken van de klachtencommissie. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie. Consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
 6. Externe deskundigen
  De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
 7. Geheimhouding
  De klachtencommissie en eventuele externe deskundige zijn tot geheimhouding verplicht.
 8. Afhandeling
  Een klacht wordt binnen 30 werkdagen, na ontvangstbevestiging, door de klachtencommissie afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen gestelde termijn in kennis worden gesteld waarbij het uitstel word toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven.
 9. Beroep
  De cursist die de klacht heeft ingediend kan binnen 20 werkdagen bij de klachtencommissie in beroep gaan tegen de beslissing. Hierbij dient de cursist nieuwe, aanvullende informatie te presenteren.
 10. Bewaring
  Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling

Anita Venderbosch – Specialist in Gehechtheid en Trauma
Wilhelminastraat 6
7001 GW Doetinchem
+31 (0)6-36301784]
info@anitavenderbosch.nl