Algemene Voorwaarden

section-48b1a10

Algemene voorwaarden Anita Venderbosch:

1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Anita Venderbosch, specialist in Gehechtheid en Trauma (KvK: 78184835)

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel aan opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten door opdrachtnemer aangegaan. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Opdrachten en overeenkomsten
Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht of overeenkomst door opdrachtgever. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Offertes uitgebracht door opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 3 maanden.

4. Annulering door opdrachtnemer
Indien opdrachtnemer onverhoopt een trainingsbijeenkomst door bijzondere omstandigheden moet annuleren, dan wordt opdrachtgever hiervan direct op de hoogte gebracht. Opdrachtgever stelt binnen 1 week een nieuwe datum voor. Annulering wegens ziekte van de trainer gebeurt alleen indien opdrachtnemer geen vervanging kan vinden.

5. Annulering door opdrachtgever
Wanneer opdrachtgever om welke reden dan ook geen gebruik meer wil maken van de diensten van Anita Venderbosch, geld daarbij een annuleringstermijn van 1 maand. Hetgeen betekend dat de reeds geplande afspraken tot en met 31 dagen na annulering nog gefactureerd zullen worden.

6. BTW
De praktijk is vrijgesteld van BTW.

7. Jeugdhulp onder de 18 jaar
Vergoeding van psychosociale hulpverlening bij kinderen onder de 18 jaar valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Informeer bij uw gemeente of psychosociale hulpverlening voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Mogelijk kan de zorg in een PGB vallen Ik heb geen contracten met gemeenten.

8. Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen. Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% met een minimum van € 200,- voor het te vorderen bedrag.

9. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever. Begeleidings- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.
Over de inhoud van deze gesprekken zal geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de deelnemer daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

10. Auteursrecht
Het auteursrecht op de door opdrachtnemer uitgegeven syllabi en trainingsmateriaal berust bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever verboden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer trainingsmateriaal over te nemen of te vermenigvuldigen.

11. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd. Voor andere schade is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

12. Geschillen

12. Bedenktijd
Na ondertekening van de opdracht geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Waar binnen de opdracht kostenloos geannuleerd kan worden. Dit geldt voor zowel particulieren als zakelijke klanten. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

15. Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen. Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Alle kosten die opdrachtnemer moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% met een minimum van € 200,- voor het te vorderen bedrag.

16. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever. Begeleidings- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld.
Over de inhoud van deze gesprekken zal geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de deelnemer daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

----
U vindt mijn contactgegevens onderaan deze pagina, of klik op contact.